Бодлого 1 [13-р олимпиад 2003 он]

Сүлжээний хэрэглэгчид мэдээллийн нууцлалыг хангахын тулд (нэг нэгээсээ үл хамаарах) хос түлхүүр (Е, D)-ийг сонгож, тэдгээрийн нэгийг нь буюу Е (ил түлхүүр)-г лавлах дэвтэрт нийтэлж, нөгөө түлхүүр D (хувийн түлхүүр)-г нууцалдаг. Аль ч мэдээллээс Е(m), D(n)-ийн утгыг тодорхойлоход хялбар, учир нь Е(m)=n гэж үзвэл D(n)=m байх болно. Нөгөө талаар, хэрэв D-г мэдэхгүй бол Е(m)-ээс m өгөгдөхүүнийг тодорхойлох ямар ч боломжгүй юм. Хэрэв хэрэглэгч А хэрэглэгч В-д m мэдээллийг дамжуулахыг хүсвэл лавлах дэвтрээс В хэрэглэгчийн ил түлхүүр ЕВ сонгож n=ЕВ(m) томъёоллыг ашиглан n өгөгдөхүүнийг тодорхойлж, хэрэглэгч В рүү илгээнэ. Хэрэглэгч В өгөгдөхүүн n-ийг хүлээн авч DВ (n)=m томъёолол ашиглан m өгөгдөхүүнийг тодорхойлно. Өгөгдөхүүн n-ийг замаас нь олзолсон гэмт этгээд өгөгдөхүүн m-г тодорхойлох боломжгүй. Мэдээллийн нууцлал үүний баталгаа болж байгаа юм.Эрдэмтэн Ватсон өөрийн мэргэжил нэгт Холмст нууц мэдээллийг дамжуулах шинэ аргачлалыг санал болгосон байна. Ингэхдээ хэрэглэгч А хэрэглэгч В-д нууц мэдээ илгээсэн тухай (A,EB(m)) мэдээллийг дамжуулах юм. Хэрэглэгч В мэдээллийг хүлээн авч m тодорхойлон хэрэглэгч А руу (В,EА(m)) хариуг илгээнэ. Холмс энэхүү аргачлал нь мэдээллийг нууцлалыг хөндлөнгийн хэрэглэгчээс хамгаалж чадахгүй гэж үзээд Ватсоны саналыг үгүйсгэсэн байна. Түүнчлэн Е түлхүүр болгонд E(m)=E(n) байх хос өгөгдөхүүн (m, n)-ийг олоход хүндрэлтэй гэж үзсэн байна. Холмс Ватсонд өөрийн аргачлалыг санал болгожээ. Хэрэглэгч А хэрэглэгч В-д EB(A, m) мэдээллийг дамжуулна. Хэрэглэгч В мэдээллийг хүлээн авч хэрэглэгч А руу EA(B, m) хариу илгээнэ. Эрдэмтэн Холмсийн санал болгосон аргачлал Ватсоны аргачлалаас ямар учраас илүү болохыг тайлбарлана уу.

Дээрх орчуулгад ойлгомжгүй зүйл байвал доорх эх хувийг нь харна уу…

Пользователи сети связи для обеспечения секретности сообщений выбирают (независимо друг от
друга) пары преобразований (E,D), одно из которых, E (открытый ключ), публикуют в справочнике, а
второе, D (личный ключ), держат в секрете. Известно, что значения E(m) и D(n) легко вычислить для
любых сообщений m и n, причем из равенства E(m)=n следует, что D(n)=m. В то же время, нахожде-
ние m по E(m) является сложной задачей, которую невозможно решить (любыми средствами) за ре-
альное время, если неизвестно D. Если пользователь A хочет послать B сообщение m, он берет из
справочника открытый ключ EB пользователя B, вычисляет n=EB(m), и посылает n к B. Получив n, B
вычисляет DB(n)=m. Злоумышленник, перехвативший n, не сможет вычислить m. Это гарантирует
секретность информации.
Ватсон предложил Холмсу способ передачи секретных сообщений с уведомлением о получении:
A передает B сообщение (A,EB(m)); B, получив сообщение, вычисляет m и направляет A уведомление
(B,EA(m)). Холмс возразил Ватсону, что этот способ не обеспечивает секретности информации от
любого пользователя, который может перехватывать сообщения и как угодно их изменять. Дополни-
тельно потребовав, чтобы для каждого преобразования E было бы сложно подобрать пару (m,n), для
которой E(m)=E(n), Холмс предложил Ватсону свой способ: A передает B сообщение EB(A,m); B, по-
лучив сообщение, находит m и направляет A уведомление EA(B,m). Объясните, почему способ Хол-
мса лучше способа Ватсона.

Та бодсон бодлогоо crypto.mn09@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү…
Хүндэтгэсэн крипто.мн

САНАЛ АСУУЛГА

Таны бодлоор ямар төрлийн криптографи крипто-тэсвэр сайтай байдаг вэ?

Үр дүн харах

Loading ... Loading ...

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

ЗОЧИД

  • 6Энэ нийтлэлд :
  • 87360Нийт зочилсон:
  • 57Өнөөдөр:
  • 0Одоо байгаа:

САНАМСАРГҮЙ МЭДЭЭ

Компьютерийн хөгжлийн үйл явц

Компьютерийн хөгжлийн үйл явц

  Орчин үеийн амьдралыг компьютергүй төсөөлөхийн аргагүй болсон бөгөөд…

2013 оны Кибер аюулгүй байдлын мэдлэг олгох сар

2013 оны Кибер аюулгүй байдлын мэдлэг олгох сар

10 дугаар сар кибер мэдлэгийн сар Энэ жил 10…